نام:                                    محمدعلی
نام خانوادگی:
                      
شیرازی
عنوان:
                               مدير امور برنامه و بودجه
شماره تلفن مديريت
:             37913388
فاكس:                  
             37913790
پست الكترونيك مديريت:        
boudjeh@agri-es.ir
 
آدرس پرتال سازمان:              
www.agri-es.ir
آدرس:
                                اصفهان ، میدان آزادی ، خیابان هزارجریب ، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ، طبقه سوم ، اتاق 388

 

 

نام:                                    مرتضی
نام خانوادگی:
                      
صابری
عنوان:
                               کارشناس برنامه ریزی
شماره تلفن مديريت
:             37913379
فاكس:                  
             37913790
پست الكترونيك مديريت:        
boudjeh@agri-es.ir
 
آدرس پرتال سازمان:              
www.agri-es.ir
آدرس:                     
           اصفهان ، میدان آزادی ، خیابان هزارجریب ، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ، طبقه سوم ، اتاق 379

 

 

نام:                                    سعید
نام خانوادگی:
                      
سلطانی
عنوان:
                               کارشناس توزیع اعتبارات سرمایه ای
شماره تلفن مديريت
:             37913387
فاكس:                  
             37913790
پست الكترونيك مديريت:        
boudjeh@agri-es.ir
 
آدرس پرتال سازمان:              
www.agri-es.ir
آدرس:                     
           اصفهان ، میدان آزادی ، خیابان هزارجریب ، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ، طبقه سوم ، اتاق 387

 

 

نام:                                    الهام
نام خانوادگی:
                      
اسدی
عنوان:
                               کارشناس اعتبارات سرمایه ای زراعت و باغبانی
شماره تلفن مديريت
:             37913385
فاكس:                  
             37913790
پست الكترونيك مديريت:        
boudjeh@agri-es.ir
 
آدرس پرتال سازمان:              
www.agri-es.ir
آدرس:                     
           اصفهان ، میدان آزادی ، خیابان هزارجریب ، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ، طبقه سوم ، اتاق 385

 

 

نام:                                    حمیدرضا
نام خانوادگی:
                      
حیدریان
عنوان:
                               کارشناس ابلاغ اعتبارات سرمایه ای
شماره تلفن مديريت
:             37913387
فاكس:                  
             37913790
پست الكترونيك مديريت:        
boudjeh@agri-es.ir
 
آدرس پرتال سازمان:              
www.agri-es.ir
آدرس:                     
           اصفهان ، میدان آزادی ، خیابان هزارجریب ، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ، طبقه سوم ، اتاق 387